احكام نماز وتر شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ 17:2

نماز وتر:

نماز وتر واجب است.اگر به فراموشي يا قصدا" ترك شود قضاء آن واجب است.

-نماز وتر سه ركعت است با يك سلام.

-بعد از خواندن سنت عشاء خوانده مي شود.

-اگر عذر شرعي نباشد نشسته خواندن و يا بر بالاي مركب خواندن  آن جواز ندارد.

-در هر ركعت فاتحه و سوره اي را بخواند و در سورهء سوم بعد از سوره ، الله اكبر گفته و دستها را مثل  افتتاح نماز بالا برد و دستها را مجددا" زير ناف بسته و دعاي قنوت( دعاء و ثناء بر خداوند متعال) را بخواند.

-هم امام (در ماه رمضان كه با جماعت خوانده مي شود )و هم مقتدي و هم منفرد آهسته قنوت را بخوانند.

-به جاي قنوت مي توان ربنا آتنا في الدنيا حسنه و... را بخواند اگر برآن قدرت ندارد،يا بگويد :اللهم اغفرلي (سه بار ) يا بگويد :يارب (سه بار)

-اگر خواندن قنوت را از ياد برد و در ركوع بياد آورد آنرا در حالت ركوع نخواند.و به سوي قيام هم بر نگردد بلكه بعد از سلام سجده سهو نمايد(چون واجب را ترك نموده است).

-در نماز جماعت(ماه رمضان) اگر امام قبل از اتمام خواندن قنوت توسط مقتدي به ركوع رفت اگر مقتدي بداند كه ميتواند قنوت را تمام و با امام در ركوع  مشاركت كند پس قنوت را كامل بخواند سپس به ركوع برود.

-اگر امام قنوت را ترك نمود مقتدي قنوت را بخواند و سپس به ركوع برود، اگر بداند كه ميتواند با امام در ركوع مشاركت كند وگرنه قنوت را ترك و با امام به ركوع برود .

-قنوت در غير نماز وتر نخواند مگر در شدائد و سختيها (نوازل)

-خوندن قنوت نوازل براي امام سنت است ، بعد از بالا نمودن سر از ركوع، نه براي منفرد ( كسي كه تنها نماز مي خواند).

-اگر مسبوق (كسي كه در ركعت اول يا ... به امام نرسيده )و در ركعت سوم و در ركوع به امام برسد پس او در يابنده قنوت است ، بنابر اين آنگاه كه براي تمام كردن نماز بعد از سلام امام برخاست ، ديگر قنوت را نخواند.

-در ماه مبارك رمضان بهتر است نماز وتر با جماعت اداء شود.

-جماعت وتر در غير ماه مبارك رمضان مكروه است.

                                                                اي بار خدايا هدايت كن ما را  به فضل خويش.


نوشته شده توسط Hanif  | لینک ثابت |